11 - 15.08.2023r.
XXI Regaty Unity Line  Zgłaszam Jacht do XXI Regat Unity Line.
  Termin regat 11-15.08.2023 r. Trasa Świnoujście - Dziwnów

  Zaznacz w której trasie będziesz brał‚ udział:

  ..

  Potwierdzam posiadanie na jachcie silnika: TAKNIE

  Potwierdzam posiadanie na jachcie radiotelefonu:

  Uprawnienia prowadzącego jacht: bez uprawnieńpatent Żeglarza jachtowegopatent jachtowego sternika morskiegopatent kapitana jachtowego

  ....

  Czy posiadasz Ubezpieczenie Casco:

  Czy posiadasz Ubezpieczenie NNW:

  Oświadczenia

  * Oświadczam, że jacht, który będę prowadził w Regatach posiada odpowiednie wymagane wyposażenie, natomiast kwalifikacje załogi zapewniają bezpieczną żeglugę

  * Oświadczam, że przyjmuję zobowiązania wynikające z przepisu 4 Część 1 określonego w PRŻ

  * Uczestnicząc w regatach na własną odpowiedzialność oświadczam, że posiadam ważne ubezpieczenie OC osób i jachtu. Przyjmuję odpowiedzialność za zgłoszone do regat osoby będące w załodze jachtu, który zgłaszam.

  * W imieniu własnym i załogi zobowiązuję się podporządkować zarządzeniom Organizatora, postanowieniom Komisji Regatowej oraz przepisom Instrukcji Żeglugi.

  Przyjmują do wiadomości następujące przepisy organizatora regat:
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie przyjmuje roszczeń dotyczących stanu jachtu i zachowania załogi w czasie regat. Organizator nie odpowiada za zdarzenia: Uszkodzenia jachtów oraz ich utrata, wypadki losowe, uszkodzenia ciała i utrata życia lub zdrowia uczestnika regat spowodowane przez prowadzącego lub uczestnika załogi innego jachtu lub uczestnika regat. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestnika Regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikająca z udziału w regatach. Wypełniając zgłoszenie do XXI Regat Unity Line im. Piotra Waszczenki uczestnicy, armatorzy i ich przedstawiciele i ich goście dają Organizatorowi prawo i wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie osób i jachtów w czasie imprezy oraz na publikowanie i nadawanie tych materiałów we wszystkich mediach w celach wydawniczych lub reklamowych.
  * Tak, przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę.

  Zapisując się do Regat wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Firmy HP Hapanowicz z siedibą w 70-785 Szczecinie, ul. Marii Dąbrowskiej 34 (Administrator danych). Można wycofać zgodę w każdym czasie. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką prywatności. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. English Version: By signing up, I agree to receive commercial information from HP Hapanowicz located in Szczecin 70-785, Poland, Street Marii Dąbrowskiej 34 (Data Administrator). I can withdraw my consent at any time. The data will be processed until the consent is withdrawn. The administrator processes data following the privacy policy. I have the right to access, rectify, delete or limit processing of the data, the right to object, the right to submit a complaint to the supervisory authority or transfer the data.
  * Tak, wyrażam zgodę / Yes, I agree

  Dane organizacyjne dotyczące jachtu.

  Dane dotyczące załogi (z prowadzącym jacht):

  Lp.

  Imię i nazwisko załoganta

  Rozmiar koszulki

  Lp.

  Imię i nazwisko załoganta

  Rozmiar koszulki

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Uwaga: zgłoszona lista załogi musi się zgadzać ze stanem osobowym podczas regat, każda zmiana w ilości załogi i danych załoganta musi być zgłoszona organizatorowi regat.

  Proszę o wysłanie potwierdzenia wpłaty wpisowego na adres e mail: biuro@regaty-unityline.pl
  Do dnia 01.06.2023 obowiązują Opłaty za uczestnictwo w regatach 250 zł‚ od Jachtu + 80 zł‚ każda osoba na jachcie.
  Po dniu 02.06.2023 wysokość opłaty to 350 zł‚ za jacht + 120 zł‚ każda osoba na jachcie. (maksymalna wielkość pliku 7MB)

  Konto Bankowe do wpłaty wpisowego

  WPŁATĘ NALEŻY WYKONAĆ NA RACHUNEK BANKOWY
  M BANK 78 1140 2004 0000 3102 7835 5542
  z dopiskiem - Regaty - Nazwa Jachtu

  Podpisz zgłoszenie