ZOR 2024

Zapraszamy do udziału w XXII Regatach UNITY LINE im. Piotra Waszczenko

w dniach 15–18.08.2024 r.

 na akwenie Morza Bałtyckiego, na trasach w pobliżu Dziwnowa i Świnoujścia, wybrzeża Szwecji i Danii, organizowanych przez: HPReklama.com  Hapanowicz w Szczecinie, Szczecin Sailing Club w Szczecinie na zlecenie UNITY LINE Limited Sp. z o.o Oddział w Polsce.

 • W Regatach obowiązywać będą:
 • Przepisy Regatowe Żeglarstwa 2021–2024, Offshore Special Regulations z włączeniami / zmianami wskazanymi w niniejszym Zawiadomieniu lub Instrukcji Żeglugi,
 • Przepisy ORC oraz IMS, MPZZM 1972 (COLREG),
 • Przepisy klasowe: ORC, KWR,
 • Zasady Organizacji Regat Żeglarskich PzŻ,
 • Instrukcja Żeglugi,
 • Zawiadomienie o Regatach oraz Komunikaty Organizatora,
 • Regaty posiadać będą licencję PzŻ.
 1. Numery burtowe i napisy UNITY LINE.

2.1 Organizator wymaga od wszystkich jachtów, aby przekazane numery startowe były umieszczone   na jachcie w czasie trwania imprezy tj. od momentu otrzymania ich w Świnoujściu do momentu opuszczenia portu Dziwnów po Regatach, w następujący sposób: numer startowy jachtu (flaga) powieszony w widocznym miejscu. Organizator nie wymaga usunięcia napisów i reklam z innych imprez regatowych.

2.2 Flaga zawieszona powinna być w części dziobowej jachtu wzdłuż sztagu oraz podczas trwania postojów, między wyścigami Regat.

 1. Prawa medialne.

 Uczestnicy, armatorzy i ich goście dają organizatorowi prawo i wyrażają zgodę na fotografowanie, filmowanie osób oraz jachtów w czasie imprezy, na publikowanie tych materiałów we wszystkich mediach w celach wydawniczych lub reklamowych.

 1. Grupy Regatowe:
 • Extreme KWR i ORC załogi minimum 2 osobowe
 • ORC A
 • ORC B
 • KWR I
 • KWR II
 • OPEN I – jachty powyżej 12m (długości całkowitej kadłuba)
 • OPEN II – 10m do 12m
 • OPEN III – 9m do 9.99m
 • OPEN IV – poniżej 9m
 • Żeglarze samotni
 • Oldtimer – produkcja jachtu do 31.12.1979 r.

  Poza powyższymi klasami mogą startować jachty, które klasyfikowane będą wyłącznie w klasyfikacji dla Bezwzględnie Najszybszego Jachtu Regat UNITY LINE oraz jachty towarzyszące nie klasyfikowane. Tylko w tej klasyfikacji mogą startować jachty, dla których stosunek podstawowej powierzchni ożaglowania (żagiel przedni, grot, bezan) do masy jachtu osiąga wartości większe niż 33 m2 /1T.

Minimum jachtów w grupie – trzy. Grupy mogą ulec zmianom uwzględniającym faktyczne zgłoszenia. Podział na grupę ORC A i ORC B będzie przeprowadzony na podstawie współczynnika CDL. Graniczna wartość tego współczynnika będzie podana po zakończeniu zgłoszeń.

 1. Klasyfikacja.

 5.1 Podział na klasy nastąpi po zamknięciu listy jachtów zgłaszających się w dniu 15.08.2024 r.

 5.2 Jacht może zgłaszać swój udział tylko w jednej klasie

 5.3 Planowane jest rozegranie 7 wyścigów dla grup: KWR I ,II, OPEN I, II, III, IV, Żeglarze samotni, Oldtimer, ORC A i ORC B.

5.4 Planowane jest rozegranie 1 wyścigu długiego trasy Extreme.

5.5 Regaty będą uznane za zakończone po rozegraniu jednego wyścigu.

5.6 Trasy wyścigów opisane będą szczegółowo w Instrukcji Żeglugi.

 1. Akwen Regat.

 W Instrukcji Żeglugi zdefiniowane będzie położenie Akwenu Regatowego dla wszystkich grup oraz Akwen dla grupy Extreme – ogłoszony zostanie podczas odprawy kapitanów.

 1. Instrukcja Żeglugi.

 Dostępna będzie po potwierdzeniu udziału jachtu w Biurze Regat oraz na stronie www.regaty-unityline.pl

 1. Opłata za udział w XXII Regatach UNITY LINE.

 Po zgłoszeniu ON-LINE lub mailem na adres biuro@regaty-unityline.pl lub dostarczeniu wypełnionego zgłoszenia do Biura Regat, należy dokonać opłaty wpisowego wg poniższego taryfikatora:

 Zgłoszenia i opłaty zrealizowane do dnia 1 lipca 2024 r.:

 • zgłoszony jacht – 250 zł, (lub 60 Euro)
 • każda osoba na jachcie – 80 zł. (lub 19 Euro)
 • osoba towarzysząca – 80 zł (lub 19 Euro), (wejście do strefy gastronomiczno – rozrywkowej podczas finału Regat).

 Zgłoszenia i opłaty zrealizowane po 1 lipca 2024 r. do dnia Regat:

 • zgłoszony jacht – 350 zł, (lub 84 Euro)
 • każda osoba na jachcie – 120 zł. (lub 28 Euro)
 • osoba towarzysząca – 80 zł (lub 19 Euro – wejście do strefy gastronomiczno – rozrywkowej podczas finału Regat).

Po weryfikacji zgłoszenia i dostarczonych załączników do Biura Regat

uczestnik otrzymuje informację o:

 • przyjęciu jachtu do Regat,
 • przyznanym numerze startowym,
 • planie mariny Świnoujście i Dziwnów z oznaczeniem lokalizacji Biura Regat,
 • miejscu postojowym zgłoszonego jachtu,
 • instrukcje żeglugi z terminarzem przeprowadzanych Regat.
 1. Wpłaty.

 WPŁATĘ NALEŻY WYKONAĆ NA RACHUNEK BANKOWY

 rachunek do wpłat PLN:

 M BANK 78 1140 2004 0000 3102 7835 5542 z dopiskiem – Regaty – Nazwa Jachtu

rachunek do wpłat Euro:

 M BANK 78 1140 2004 0000 3012 0794 3063 z dopiskiem – Regaty – Nazwa Jachtu

Lub poprzez system płatności On Line na stronie regat www.regaty-unityline.pl

 • każdy jacht po dotarciu do mariny musi zgłosić się do Biura Regat,
 • każdy zgłoszony jacht otrzyma pakiety startowe na jachty,
 • w tym dniu przyjmowane będą także ostatnie zgłoszenia dla tych grup do Regat,
 • udzielane będą wszelkie informacje regatowe, a także komisja techniczna Regat dokona sprawdzenia niezbędnego sprzętu na jachcie,
 • środki ratunkowe w ilości niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa zgłoszonych osób do Regat,
 • sprawdzenia oznaczeń opomiarowania ożaglowania (jeżeli start jest w formule przelicznikowej),
 • sprawdzenie prawidłowego umieszczenia nr startowego, jak też oznaczeń Regat na jachcie zgodnie z wytycznymi Organizatora.
 1. Program XXII Regat UNITY LINE / Podział programu Regat.

 Dla trasy Extreme:

 • 13.08.2024 r.

 od godz.: 16:00 – na terenie mariny Basen Północny Świnoujście zostanie otwarte Biuro Regat i będą przyjmowane jachty z grupy Extreme.

Dla pozostałych Grup:

 • 14.08.2024 r.

godz.: 9:00 – na terenie mariny Basen Północny Świnoujście zostanie otwarte Biuro Regat i będą przyjmowane jachty pozostałych grup. godz.:

12:00 – ODPRAWA KAPITANÓW trasa Extreme – po południu start do wyścigu Extreme.

 • 15.08.2024 r.

 godz.: 8:30 – Oficjalne otwarcie Regat (Biuro Regat)

 godz.: 9:00 – ODPRAWA KAPITANÓW pozostałe grupy (bez Extreme) – Biuro Regat.

 godz.: 11:00 – gotowość startowa do pierwszego wyścigu. Start w Świnoujściu zachodnia strona toru podejściowego do Świnoujścia, na trasie określonej w Instrukcji Żeglugi. Planowane są 3 wyścigi.

 • 16.08.2024 r.

 godz.: 9:00 – ODPRAWA KAPITANÓW – Biuro Regat

 godz.: 11:00 – gotowość startowa do wyścigu na trasie Świnoujście – Dziwnów

 godz.: 16:00–20:00 – otwarte Biuro Regat – Marina Dziwnów

 

 • 17.08.2024 r.

 godz.: 8:30 – ODPRAWA KAPITANÓW – Biuro Regat Marina Dziwnów.

 godz.: 10:00 – gotowość startowa do pierwszego wyścigu. Planowane są 3 wyścigi.

 godz.: 15:00 – zamknięcie mety Extreme Reda portu Dziwnów

 godz.: 17:00 – oficjalne zakończenie Regat: ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, losowanie nagrody głównej (rejs promem UNITY LINE) i nagród rzeczowych,

 Impreza gastronomiczna zakończenia Regat.

 Zamknięcie XXII Regat UNITY LINE

 • 18.08.2024 r.

 Cały dzień – pożegnanie żeglarzy.

 1. Kontrola i pomiary.

 11.1. Organizator zobowiązuje uczestników do posiadania aktualnych świadectwa ORC International lub ORC Club, zgodne z przepisem 78.1. i świadectwa KWR.

11.2. Protesty pomiarowe składane przez jachty będą przyjmowane w ciągu dwóch godzin po udostępnieniu ostatecznych świadectw i wywieszeniu list startowych.

11.3. Jachty powinny być dostępne do inspekcji pomiarowej w porcie Świnoujście w przeddzień startu do Regat zgodne z przepisem 78.3. Pomiary i inspekcje sprawdzające zgodność z przepisami klasowymi będą przeprowadzane w dowolnym momencie podczas Regat.

 1. Komunikacja.

 Organizator wprowadza w czasie wyścigów obowiązek nasłuchu na kanale 77 UKF.

 1. Nagrody.

 I, II, III miejsce w poszczególnych grupach – statuetka i medal XXII Regat UNITY LINE im. Piotra Waszczenko.

 Nagroda dla „Bezwzględnie Najszybszego Jachtu Regat” – Błękitna Wstęga UNITY LINE im Piotra Waszczenko.

 Dyplomy Regat UNITY LINE im. Piotra Waszczenko dla jachtów, które zajęły 1, 2, 3 miejsca w grupach.

 Inne nagrody – w komunikatach Organizatora.

 Nagrody rzeczowe ufundowane przez Partnerów Regat – będą losowane spośród wszystkich jachtów, które ukończą regaty.

 Przewidziano także nagrodę Fair Play Regat Unity Line, o jej przyznaniu zdecyduje Kapituła Nagrody Fair Play.

 1. Zastrzeżenie odpowiedzialności.

 Wszyscy uczestnicy biorą udział w Regatach na własne ryzyko i odpo[1]wiedzialność. Organizator, sponsorzy, ani jakakolwiek inna strona związana z organizowaniem regat UNITY LINE im. Piotra Waszczenko nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, uszkodzenia, utratę zdrowia lub utrudnienia dotyczące osób lub rzeczy, zarówno na lądzie jak i na wodzie, będące konsekwencją udziału w imprezie. Armator lub jego przedstawiciel wyraża zgodę na te warunki, wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy.

 1. Wymogi odnośnie jachtów.

 Każdy jacht uczestniczący musi posiadać wyposażenie wymagane w regatach stosownie do akwenu, na którym będą rozgrywane Regaty oraz musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą, niż 1.500.000,– Euro na okres obejmujący czas Regat.

 1. Instrukcja Żeglugi.

 Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat i opublikowana na stronie Regat pod adresem www.regaty-unityline.pl

 1. Prawo do wykorzystania wizerunku, RODO.

 Zgłaszając się do Regat, każdy uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku przez organizatorów i sponsorów imprezy (na zdjęciach, filmach i innych produkcjach). Na podstawie art. 6 ustęp 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Regat HP Reklama Sylwia Hapanowicz, Szczecin Sailing Club, Unity Line Limited Sp. z o.o. w celach związanych z organizowanymi Regatami, promocją i dokumentowaniem Regat.

 1. Osoba do kontaktu.

Komandor Regat Unity Line im. Piotra Waszczenko

Kpt. Paweł Hapanowicz, tel:. +48 513 104 017